Mình – tháng 7

Tháng 7 có nhiều cái sinh nhật và một lời hẹn gặp lại…

Những cuốn sách tháng Năm

Tháng Năm, đánh dấu việc mình đọc xong năm cuốn sách, trong đó có tới 4 quyển liên quan tới ngành Y và sức khỏe.